До 80% по-малко разходи за електроенергия

Generic selectors
Само точни съвпадения
Търси в заглавието
Търси в съдържанието
Post Type Selectors
Продукти
Рецепти
Статии
Страници

СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА “ПРОДАЖБА НА УРЕДИ ОТ КЛИЕНТИ”

I. ПРЕДМЕТ

1. Тези специални правила за онлайн място за търговия („Правилата“) регламентират отношенията между „Хийт-ОН“ ООД, ЕИК 200674702, седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“ № 31А, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9А („Търговецът“), и потребителите на интернет платформата за онлайн място за търговия Instant Pot Bulgaria, която се намира на следния адрес: https://instantpot.bg/upotrebiavani-uredi/ („Платформата“).

2. Тези Правила се приемат от Търговеца и са достъпни на неговата интернет страница (https://instantpot.bg/) на основание чл. 47а от Закона за защита на потребителите. Всеки потребител, който използва Платформата, е длъжен да се запознае със съдържанието на Правилата и да спазва както Правилата, така и принципите на добросъвестност при използването на Платформата. На Платформата могат да бъдат предлагани само такива уреди Instant, които са закупени от Търговеца или от други търговци на територията на България, с които Търговецът има договорни отношения

3. Правилата регламентират публикуването на обяви и въпросите, свързани с използването на Платформата и закупуването на уреди Instant. С приемането на Правилата потребителите се считат за уведомени, че нямат правата, произтичащи от Закона за защита на потребителите, други свързани закони и/или подзаконови нормативни актове и/или актове, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, тъй като потребителят, от когото могат да закупят съответния уред, не е търговец и не извършва търговска дейност.

4. С приемането на тези Правила лицето декларира изрично пред Търговеца, че не е търговец, не извършва търговска дейност и че ще използва Платформата в качеството си на физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска дейност, и действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Потребител може да бъде физическо лице, навършило 18-годишна възраст.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

5. Основна цел на Платформата е да предостави на потребителите част от InstantPot общността в България, лесна и достъпна възможност да предлагат на други потребители възможност за закупуването уреди Instant.

6. Търговецът нито е страна по сключваните между потребителите сделки (договори) от разстояние за покупко-продажба на уреди Instant, нито получава комисиона или каквото и да било друго възнаграждение в резултат използването на Платформата от потребителите и сключването на такива сделки. Търговецът не е страна по сделките между потребителите, няма контрол върху нито един елемент от сделките и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с осъществените чрез Платформата сделки. Всички доставки и осъществяването на плащанията за доставката се извършват за потребителите от външни доставчици на услуги, въз основа на отделни правни отношения между тях и потребителите, по които Търговецът не е страна.

7. Потребителите, които комуникират с други потребители, потвърждават, че са информирани, че тази комуникация е лична и че нейното съдържание не може да бъде достъпено от Търговеца. Комуникацията се осъществява чрез предоставяне на телефон и имейл за връзка от потребителя, който създава обявявата на Платформата.

8. Всеки потребител, който вече е закупил уред Instant, може свободно да го предлага на Платформата на Търговеца чрез създаване на отделна обява за целта. В тази връзка, потребителите могат да:
(а) преглеждат съдържанието на Платформата;
(б) използват Платформата и свързаните с нея функционалности;
(в) публикуват безплатно обяви. В периода на публикуване на обявата на Платформата потребителят има право да променя съдържанието на обявата и някои от нейните параметри или да изтрие обявата. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява уред с нов. Въвеждането на нов уред в нарушение на това условие ще се счита за нова обява; и
(г) да осъществяват контакт помежду си с цел закупуване на уреди Instant.

9. Потребителят създава обява чрез интерфейса на Платформата, като на своя отговорност предоставя необходимата информация за уреда, данни за контакт (телефон и имейл) и местоположение, снимки и/или видеоматериал, информация дали уредът е в гаранция. За уреди в гаранция се считат тези уреди, за които не е изтекла 2-годишната законова гаранция и потребителят разполага със съответните документи, доказващи покупката като касов бон, фактура и/или гаранционната карта. Всеки потребител купувач на уред Instant трябва да изиска от потребителя продавач документи съгласно предходното изречение, за да може да упражни правото си на гаранционна претенция след покупка на уреда Instant.

10. След създаване на обявата. потребителят получава имейл, в който е наличен линк, чрез който може да изтрие обявата по негова преценка. Обявата става видима на сайта, едва след като бъде одобрена от Търговеца и ако тя отговаря на Правилата. Обявата може да бъде изтрита от потребителя по негова преценка и след като стане видима на сайта чрез специален бутон. Със създаването на обявата потребителят потвърждава, че данните, предоставени по време на процеса на създаване на обявата и по време на ползването на Платформата, са верни, правилно въведени и актуални и че има право да използва тези данни. Потребителят се задължава да актуализира данните в случай на промени. Търговецът си запазва правото да блокира потребител, ако предоставените данни не отговарят на горните изисквания.

11. Обявите в Платформата се показват на потребителите въз основа на специални филтри, които позволяват избор на принципи за сортиране. Филтрите, използвани в Платформата, позволяват:
(а) позициониране на обяви въз основа на система за препоръки, която отчита критериите за търсене на потребителя и съдържанието, параметрите и пълнотата на обявите (начинът по подразбиране за представяне на съдържанието);
(б) позициониране на обяви по дата на добавяне;
(в) позициониране на обяви по цена на предлагания уред.
В зависимост от категорията за търсене, филтрите, прилагани от потребителя за намаляване на резултатите от търсенето до конкретни параметри на обявите и търсените изрази или фрази, различни параметри могат да повишат или намалят крайния резултат за съвпадение и позицията на отделните обяви в резултатите от търсенето.

12. Търговецът има право да премахне/да не одобри обява, без да посочва причина за това, както и ако има подозрение, че чрез обявата могат да бъдат извършени действия, застрашаващи безопасността на други потребители, както и в случай че обявата има негативно влияние върху доброто име на Търговеца или по друг начин уврежда Търговеца, включително, ако потребител публикува подвеждаща информация, снимки и/или видеоматериал относно уред Instant, предлаган чрез Платформата. Не се допуска публикуването в Платформата на съдържание или линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове, както и не се допускат обяви за продажби на уреди Instant, които не са закупени от Търговеца или от други търговци, с които Търговецът се намира в договорни отношения. В случай на сериозно нарушение на закона при използване на Платформата, както и на съществено или повтарящо се нарушение на разпоредбите на Правилата, по-специално в случай на повторни опити за публикуване или разпространение на незаконно съдържание и/или подвеждаща или невярна информация от даден потребител и/или от различни потребители, действащи съвместно и по договорка, включително и при използването на различни профили, Търговецът може да ограничи или да блокира потребителя, което ще бъде равносилно на преустановяване достъпа до Платформата.

13. Всяка обява е активна за максимален срок от 30 дни, след което може да бъде премахната/архивирана от Търговеца, освен ако потребителят сам не премахне архивираната обява преди края на този период.

14. Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:
(а) промоционално и/или рекламно съдържание, адреси на уебсайтове и други елементи, водещи потребителите към сайтове, предоставящи същите или подобни услуги като Търговеца;
(б) снимки, надписи и изображения, които съдържат елементи и ефекти, наподобяващи отличителните знаци на Търговеца;
(в) снимки, надписи, изображения и изявления, които нарушават правата на потребителите или са в противоречие с добрите нрави и морала и/или с изискванията на конкурентното законодателство.

15. Потребителят има право да използва Платформата в съответствие с нейната цел, закона и добрите практики на информационното общество, като зачита правата и интересите на другите. Потребителят се задължава да:
(а) не предприема действия, които биха могли да възпрепятстват правилното функциониране на Платформата, включително да не предприема действия, които пречат на възпроизвеждането на съдържанието на Платформата;
(б) не предприема незаконни действия, включително изпращане или публикуване чрез използване на функционалностите на Платформата на съдържание, което нарушава закона, лични права; съдържание, което съдържа или разпространява детска порнография, или терористично съдържание или съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на други лица, както и съдържание с дискриминационен или расистки характер;
(в) не извършва чрез Платформата сделка (или да не предприема други действия със сходен ефект), която е в нарушение на изискванията на тези Правила, както и ако такава сделка, която не би била допустима съгласно приложимото законодателство (напр. уреди, които са или са били предмет на кражба или са предмет на висящо съдебно или административно производство, или уреди, предмет на изпълнително производство или включени в масата на несъстоятелност);
(г) не подвежда потребителите на Платформата, например като предоставя невярна информация за уред или прикрива съответна информация;
(д) се въздържа от недобросъвестно поведение и да не злоупотребява с функционалности на Платформата, като ги използва в противоречие с целта му и настоящите Правила.

16. Потребителят е длъжен да спазва правилата, посочени в точка 15, по време на всеки един момент от ползването на Платформата и спрямо всяка предлагана функционалност, включително и най-вече когато публикува обяви. Ако потребител направи промени в съдържанието на обявата след публикуването й в Платформата, Търговецът има право да проучи дали актуализираното съдържание нарушава тези Правила и да предприеме подходящи действия, включително премахване на съдържание, което нарушава Правилата или приложим закон.

17. Съдържанието, публикувано на Платформата, включително в частност обявите, независимо от тяхната форма, т.е. текстови, графични и видео материали, е обект на защита на правата на интелектуална собственост, включително авторски права и права на интелектуална собственост на Търговеца, потребителите или трети лица. Забранено е използването на това съдържание по какъвто и да е начин без писменото съгласие на лицата, които са титуляри на тези права. Всяко събиране и обработка на данни и друга информация, достъпна на Платформата, с цел по-нататъшно споделяне с трети страни в рамките на други уебсайтове и извън интернет, е забранено. Също така е забранено използването на наименованието на Платформата и Търговеца, включително характерни техни графични елементи, без съгласието на Търговеца.

18. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по точка 17 на права имат легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в Платформата.

19. Търговецът обработва лични данни на потребители, лица, действащи от името на потребители в съответствие с Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

20. Търговецът има право да променя Правилата поради следните причини:
(а) необходимост от подобряване на безопасността на потребителите;
(б) необходимост от подобряване на работата на Платформата;
(в) необходимостта от противодействие на злоупотреби, извършени във връзка с използването на Платформата;
(г) промяна в общоприложимите правни разпоредби, която има пряко въздействие върху съдържанието на Правилата.

20.1. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез поставяне на информация на страницата на Платформата, видима след достъпване на Платформата;
20.2. Промените влизат в сила в срока, посочен от Търговеца, но не по-малко от 5 дни от уведомяването за изменението на Правилата, освен ако разпоредбите на общоприложимото законодателство предвиждат друго;
20.3. Търговецът може да изменя настоящите Правила, без да спазва посочения по-горе 5-дневен срок за предизвестие, включително с незабавно действие, в случай че:
(а) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите общи условия по начин, който не му позволява да спази гореспоменатия 5-дневен срок за предизвестие;
(б) трябва по изключение да измени своите Правила, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес ползвателите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.
Разпоредбите на настоящите Правила в настоящата им формулировка се прилагат за платени услуги, активни преди датата на влизане в сила на нови Правила.
Потребителят, който не приеме Правилата или тяхното изменение, не може да използва Платформата.

21. Освен ако не е предвидено друго от задължителни законови разпоредби, приложимото право за договори между потребителя и Търговеца е българското законодателство. Изборът на българското законодателство не лишава потребителя от защитата, предоставена му съгласно разпоредби, които не могат да бъдат дерогирани с договор, по силата на закона, който би бил приложим при липса на избор.
Всички спорове, свързани с услугите, предоставяни от Търговеца, ще бъдат предоставени за разглеждане на компетентните общи съдилища, без това да изключва приложението на правата, посочени в точка 21.
Контакт с Търговеца може да се осъществи:
• на телефонен номер 0700 31 027;
• на имейл адрес: [email protected]

22. Правилата съдържат информация съгласно относимите нормативни актове, както следва:

22.1. наименование: „Хийт-ОН“ ООД;
22.2. седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“ №31А, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9А;
22.3. aдрес, на който Търговецът упражнява дейността си: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон“ №40, офис Instant Pot Bulgaria;
22.4. данни за кореспонденция: e-mail (електронна поща): [email protected], телефон за връзка: 0700 31 027 ;
22.5. данни за вписване в търговски регистър: единен идентификационен код 200674702;
22.6. регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: BG200674702.

23. Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни, гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: 02/91 53 519, факс: 02/91 53 525, е-mail: [email protected], уебсайт: www.cpdp.bg; и
Комисия за защита на потребителите, гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ №1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/93 30 565, факс: 02/98 84 218, е-mail: [email protected], уебсайт: https://kzp.bg.

Правилата са в сила от: 12.06.2024 г.

Вашата количка

Количества: 0 Артикули: 0
Нямате продукти в количка.
0.00 лв. (вкл. ДДС)
0.00 лв.